به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، در برنامه سفر ایشان آمده است:

11111

222222