ورزشگاه شش هزار نفری غدیر ارومیه با تحویل به قرارگاه ارتش به استراحتگاه بیماران بهبود یافته کرونایی مبدل شده است.

لینک کوتاه خبر