به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ جدول دروس مدرسه تلویزیونی شنبه 19مهر برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌های‌ آموزش، قرآن و چهار اعلام شد.

جدول دروس مدرسه تلویزیونی شنبه 19مهرماه به شرح زیر اعلام شد:

شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی

ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣٠

نقاشی رنگ روغن پایه ۱۲- رشته چهره سازی-شاخه کار دانش

ساعت٨:٣٠ تا٩

نقشه کشی فنی رایانه - پایه ۱۰ مشترک همه رشته ها

ساعت ۹تا۹:۳۰

طراحی مد و لباس سفارشی - پایه ۱۲ - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵

حقوق و دستمزد - پایه ۱۱ -رشته حسابداری -شاخه فنی وحرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰

پرورش مهارت شناختی - رشته تربیت کودک - پایه۱۲ - شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰

علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰

بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰

فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰

علوم تجربی و تفکر پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

زبان انگلیسی- مقدماتی۴ تدریس حروف پایه هفتم

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠

زبان انگلیسی-تمرین شنیداری درس اول پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

زبان انگلیسی- تدریس مکالمه درس اول پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :

آموزش مجازی -جایگاه بازی در آموزش

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧

زیست شناسی ۳ - پایه ۱۲- علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠

زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱- علوم تجربی

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨

فیزیک ۱ - پایه ۱۰-رشته علوم تجربی

ساعت ٢٠تا٢:٢۵

ریاضی ۳/درس ترکیب توابع - پایه۱۲-رشته علوم تجربی

ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠

فیزیک ۲ /فصل اول (الکتریسته ساکن ) - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس عربی زبان قران ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی .

ساعت۸ درس ریاضی آمار۱پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸:۳۰درس عربی زبان قران۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۱۰:۱۵درس عربی زبان قران۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی .

ساعت۱۰:۴۵درس دین وزندگی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت۱۱:۱۵درس عربی زبان قران۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۱پایه۱۰مشترک تمام رشته ها .

ساعت۱۲:۱۵درس فیزیک۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۴۵درس حسابان۱ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف اسلامی

ساعت۱۵درس علوم ومعارف قرانی۱ پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۵:۳۰درس دین وزندگی ۳پایه۱۲رشته تجربی وریاضی.

ساعت۱۶درس علوم ومعارف قرانی۳پایه ۱۲رشته علوم ومعارف .

ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قران پایه۷متوسطه دوره اول.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: