دانش+آموزان-+نجات+یافته-+لتیان

بالگرد-+امداد-+لتیان

بالگرد-+هوایی

حادثه+-+لتیان

دانش-+آموزان-+لتیان

بیشتر بخوانید:

حادثه در اردو دانش آموزی / نبرد 9 دانش آموز در دریاچه خوجیر با مرگ

خبر داده بودند دریچه های سد لتیان باز می شود/ با بی توجهی به هشدار، جان دانش آموزان را به خطر انداختند