به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ نمایندگان کارگری و کارفرمایی شهرستان طارم با اهداء لوح، از همکاران حوزه روابط کار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی این شهرستان تقدیر کردند.

 در هفته تعاون نمایندگان کارگری و کارفرمایی شهرستان طارم از محمد حسن حسینی رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان طارم،  محسن عمارلو، کارشناس روابط کار و عضو هیات تشخیص و اصغر رضایی، کارشناس بیمه بیکاری و دفتر روابط کار اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان  که در جهت کاهش دعاوی کارگری و کارفرمایی و توسعه فرهنگ صلح و سازش در جامعه کار شهرستان تلاش مضاعف داشتند با اهداء لوح،  تقدیر کردند.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: