به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ مجید عسکری زاده رئیس کمیسیون برنامه ریزی وبودجه وتحول اداری شورای اسلامی شهر بندرعباس در جلسه صدوبیست ویکمین شورای اسلامی شهر که با حضور شهردار و مدیرکل آموزش و پرورش استان برگزار شد، بیان کرد: آموزش و پرورش کارش آموزش،تحقیق و توسعه علم است و قانون موظف نکرده است که برود مدرسه بسازد و این ها وظایف واداره کل راه وشهرسازی  وشهرداری دیگر است که از کارهای فیزیکی آموزش و پرورش حمایت کنند.

وی ادامه داد : در شهرداری دو نوع کارِاست یکی سخت شامل توسعه شهرسازی ومعماری وعمرانی و دیگری کار نرم شامل کارهای فرهنگی واجتماعی وورزشی و.. می باشد که کار نرم آن کار فرهنگی است که باید در آن دست به دست آموزش و پرورش بدهد .

عسکری زاده ابراز داشت : در شهر بندرعباس ما با تهاجم فرهنگی و خرده فرهنگ ها روبرو هستیم که باید در مقابل تهاجم مقابله و به خرده فرهنگ احترام بگذاریم اما به نوعی  که خرده فرهنگ خودمان به دست فراموشی سپرده نشود.

عسکری زاده درپایان پیشنهاد کرد: شهرداری مدرسه ای تحت عنوان "بندرعباس" احداث کند که بتواند رشته های مرتبط با شهرداری شامل آتشنشانی،تاسیسات وغیره را  دربخش  توسعه دهد.