رضا احمدی در گفتگو با خبرگزاری برنا در اهواز، با اشاره به این مطلب که فروش املاک و سپردن پول حاصل از فروش آن به بانک ها به امید گرفتن سود به تنها راه حل و روزنه امید سرمایه گذاری مردم تبدیل شده است، بیان داشت: وقتی شیوه های سرمایه گذاری و به دست آوردن ثروت به صورت کلی مطالعه می شود در این مطالعه می بینیم که شهروندان به بانک ها می رسند و انتخاب یک بانک خوب تنها راه حل پول دار شدن و اطمینان از این سرمایه گذاری مشاهده می شود.

این فعال اقتصادی ادامه داد: به راحتی شاید این جملات بر زبان یک استاد و مدرس اقتصاد بیاید ولی وقتی این کلمات مورد توجه قرارگیرد، اوج مظلومیت اقتصاد یک کشور را به نمایش می گذارد.

وی افزود: وقتی در این شیوه توسعه اقتصادی یک جامعه شهروندان بهترین راه حل را در فروش املاک خود برای تامین ثروت ببینند، می توان به خطر افتادن اقتصاد کشور را دید.

این استاد رشته اقتصاد، خاطرنشان کرد: مردم بهتر از مدیران اقتصادی کشور به ویژه تصمیم گیرها و تصمیم سازان تاثیر گذار در این عرصه متوجه شده اند و روزانه شاهد تعطیلی چند بنگاه و شرکت خصوصی و نیمه خصوصی در شهر و استان خود هستند .

احمدی، تصری کرد: ولذا تنها روزنه امید و امن برای شهروندان به ویژه در بخش حفظ پول و سرمایه ایشان، اعتماد به بانک ها است و تاجایی که شاهد هستیم، بانک ها به بهترین محل سرمایه گذاری مردم تبدیل شده اند.

این استاد اقتصاد دانشگاه، با هشدار و خطرناک توصیف کردن ادامه این رویه و شیوه سرمایه گذاری های اقتصادی در کشور گفت: اگر مسئولان کشور به ویژه تیم اصلی هدایت کننده اقتصاد کشور بخواهند فرصت های اقتصادی در خصوص تغییر ذائقه مردم در این شیوه از تولید پول و ثروت را تغییر محسوس ندهند، به زودی شاهد حتی دست به دست شدن نظام بانکی هم خواهیم بود.

وی خاطر نشان کرد: شاید در همین فرصت سودهای گرفته شده را دیده باشید که سرمایه گذاری پولی در بانک ها برای مردم به یک عمل مکروه و بد همچون دریافت ربا محسوب می شد ولی باید دید که چگونه با اعتماد سازی مدیران اقتصادی کشور از وام بانکی از سیل گرفتاران به بیکاری با این پس اندازها در نزد شهروندان به خوبی پیگیری می شود.