به گزارش برنا، متن سخنرانی محمدجواد ظریف به شرح زیر است:

آقای رئیس،

اجازه دهید مراتب تشکر خود را از شما و دولت بنگلادش برای برگزاری عالی این نشست ابراز دارم.

همچنین از دبیرکل  گرانقدر و تیم ایشان سپاسگزاریم .

وزرای گرانقدر،

جامعه بین الملل همچنان با چالش بیسابقه همهگیری کووید-91 روبروست. برای ایران، این چالش با تروریسم اقتصادی وحشیانه علیه ملت عظیم ایران، که جنایتی فاحش علیه بشریت است، تلفیق شده است.

هرچند جامعه بینالملل مشتاقانه میخواهد ویروس کرونا را به زبالهدان تاری خ بسپارد، اما این همهگیری د رسهای ارزشمندی هم به ما آموخته است. ما آموختیم که یک بحران سلامت چطور به سهولت می تواند به یک بحران اقتصادی، یک بحران بشری، یک بحران تحصیلی، یک بحران امنیت غذایی، یک بحران نابرابری) و موارد بسیار بیشتری (منجر شده و به کشورهای در حال توسعه و  کمتر توسعهیافته خسارتی فراتر از انتظار وارد کند.

در عین حال، ما همچنین آموختیم که یک بحران جهانی چطور میتواند برکات همبستگی را میان ملتها سرا زیر کند. اجازه دهید فرصت را غنیمت شمارده و از حمایتی که جمهوری اسلامی ایران در طول این همه گیری و در میانه تحریمهای غیرقانونی و بیرحمانه، از جانب کشورهای براد رمان در 8-D دریافت  کرده است، قدردانی کنم.

درس دیگری که آموخته ایم این است که اگر جامعه بین المللی میخواهد برای چالشهای مشترکی که در پیش داریم آماده شود تقویت همکاری میان کشورها و مناطق، گزینه ای بهینه خواهد بود. نهادهای چندجانبه، از جمله 8-D، مجموعه گستردهای از انتخاب ها را در اختیار ما قرار میدهد.

دوستان عزیز

نمیخواهم به شرح و بسط در خصوص چالشهای مشترکی که پیش روی ماست، بپردازم. بلکه، میخواهم بر انتخابهای مؤثری تمرکز کنم که میتوانیم به صورت جمعی در چارچوب موجود و بالقوه همکاری 8-D، اتخاذ کنیم. این امر همچنین اکنون که در آستانه نهایی کردن نقشه راه ده ساله 8-D قرار داریم، بسیار حائز اهمیت و درخو ر است.

9. تجارت : در صورتی که موافقتنامه موجود تجارت ترجیحی همراه با برخی از ساز و کارهای تکمیلی

در خصوص گمرکات، امور مالی و خرد مالی، بانکداری، ظرفیتهای دیجیتال و غیره  اجرایی شوند، هدف تجارت 02 درصدی درون 8-D تا سال 0202 در دست رس ما خواهد بود.

دولتهای ما باید در نقش تسهیلگر ظاهر شده و بخش خصوصی و شرکتهای  کوچک  و متوسط ما باید به میدان آورده شوند .

0. اتصال: با وجود فاصله جغرافیایی زیادی که میان برخی از کشورهای 8-D وجود دارد ،8-D میتواند یک نها د متشکل از مجموعهای از کشورهای متصل به هم باشد. این امر میتواند و باید از جمله در زمینه حمل و نقل مرکب و همکاری بندری، قرابت فرهنگی و گردشگری و اتصال شرکت-به-شرکت محقق شود.

0. پایتخت های انسانی و فناورانه : از کشور میزبان بابت هوشیاریاش در تعیین موضوع

«بهره برداری از قدرت جوانان و فناوری» به عنوان زمینه این نشست شورای وزیران و کنفرانس، سپاسگزاریم. وزرای مربوطه ما در حوزه جوانان، این هفته گردهم آمده و  راه های همکاری در خصوص این موض وع بسیار حائز اهمیت برای کشورهایمان را مورد بحث قرار دادند. جمهوری اسلامی ایران در دو برنامه مرتبط با مسائل انسانی و فناورانه 8-D فعال بوده است. ما در همدان میزبان «دانشگاه بین المللی 8-D» و همینطور در تهران میزبان «شبکه انتقال و تبادل فناوری 8-D» هستیم. ما از هر ایدهای برای تقویت این دو ابتکار استقبال میکنیم.  

آقای رئیس، در پایان اجازه دهید بار دیگر بر حمایت کامل ما از اقدام جمعی برای تحقق اهداف و مقاصد عالی 8-D، تأکید کنم.

از توجه شما سپاسگزارم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: